کانون نویسندگان ایران

۸ مارس، روز جهانی زن گرامی باد!۸ مارس روز خواست برابری کامل زنان با مردان، روز حق اشتغال برابر زنان با مردان، روز دستمزد برابر، روز حقوق مساوی زنان با مردان، روز رفع همهی شکلهای تبعیض، ستم و خشونت بر زنان، روز ایستادگی زنان و مردان آزاده در برابر جامعهی مردسالار، روز آزادی زنان از بندِ بندگی قرون وسطایی، روز اعتراض به نیمْانسان شمردنِ زنان، روز نه گفتن به وابستگی و آری گفتن به ناوابستگی، روز خواست مبرمِ برچیدن همهی شکلهای تحمیل فقر و تهیدستیِ بیشتر بر زنان زحمتکش، روز آزادی زنان، بر همهی زنان در گوشه گوشه ایران و جهان، بر زنان نویسنده و هنرمند، بر زنان کارگر و کارمند و خانهدار، بر زنان زندانی گرامی باد!

کانون نویسندگان ایران


۸ مارس ۲۰۱۴ (۱۷ اسفند ۱۳۹۲)