۸ مارس ، روز جشن جهانی زن گرامی باد

 

۸ مارس ، یاد روز مبارزات جهانی زنان برای حقوق اجتماعی و سیاسی است . اگرچه هشتم مارس ، روز نمادین برابر طلبی برای حقوق اجتماعی خود است که در ابتدای خود در ۱۹۰۹بعد از اعتصاب زنان کارگر نساجی نیو یورک ، از طرف حزب سوسیالیست آمریکا بعنوان روز جهانی زنان کارگر اعلام شده بود ، لیکن بدلیل ماهیت سیاسی ، طبقاتی و اجتماعی نابرابری جنسی علیه زنان ، این مبارزات به سرعت از دایره صنفی خود فرا تر رفت . در کشورهای اروپائي در اوایل قرن بیستم که جنبش سوسیالیستی در اعتلا بود ، جنبش زنان به پیشگامی زنان سوسیالیست ، به عرصه های تازه ای از مبارزه برای حقوق اجتماعی و سیاسی و علیه تبعیض و ستم جنسی گام گذاشت. هر مرحله از این مبارزات ، نشان از زخم ها و گام ها ی به پیش را با خود داشته است. از آنجائی که ستم جنسی ، مقدم بر هر چیزی یک رابطه اجتماعی است که قدرت های سیاسی ، پاسدار آن هستند ، ازاینرو ، هرگونه مبارز برای برابری جنسیتی ، آنان را الزاما در برابر سیاست های قدرت های حاکم قرار میدهد ، که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ، ماهیت سیاسی دارد. زیرا قدرت ها هستند که قوانین را وضع کرده و حافظ اشکال مشخصی از روابط اجتماعی هستند که تبعض و نابرابری و خشونت جنسی از منشور آنها گذر می کنند. اگر در منطقه فلاکت زده خاورمیانه خشونت و تبعیض علیه زنان بیداد می کند ، اگردر کشورما به روی زنان آسید می پاشند و جانیان آزادانه میگردند ، بدلیل وجود حکومت آپارتایدی است که نه فقط تبعیض جنسی و فراتری مرد بر زن ، بلکه جدائی فیزیکی زن و مرد را در تمام حوزه های زندگی اجتماعی ، بصورت یک ایدوئولوژی و سیاست رسمی بکار می بندد و عمله و اکره قداره بند آن ، مجریان سیاست های رسمی و غیر رسمی آن هستند.

ستم جنسی ، شکلی از ستم پنهان و آشکار طبقاتی ، و در عین حال شکلی از ستم و سرکوب سیاسی و مدنی در جامعه ماست. ازاینرو ، مساله برابری حقوقی و سیاسی زنان بعنوان نیمی از جامعه ، مساله عموم و بخش جدائی ناپذیری از ازادی همگانی است . در مناطق ملی ، این تبعیض ، رنگ و شکل مضاعفی از تبعیض ملی و یا مذهبی و فرهنگی را نیز بخود گرفته است که اگر جنش زنان در مناطق مرکزی نسبت به آنها بی اعتنا بماند ، عملا به ظرفیت های فراگیر خود آسیب خواهد زد. بهمین ترتیب ، جنبش زنان در مناطق ملی نمی تواند خود را از پیکره عمومی مبارزات زنان جدا نگهداشته و امکان پیشروی جدی داشته باشد.

ما همواره بر یگانگی گوهر مبارزات برابر طلب زنان بادیگر اشکال مبارزات برابر طلب ملی و طبقاتی و دموکراسی عمومی تاکید ورزیده و آنها راتفکیک ناپذیر ازهم دانسته ایم که جلوه های گونه گون نام آزادی است .

سالروز ۸ مارس به همه زنان کشورمان مبارگ باد

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان