زن به‌دنیا آمدن نباید مانع باشد


روز
۸ مارس، جهان حمایت از حقوق زنان را جشن گرفت. یک روز در ۳۶۵ روز. یک روز در جهانی که زنان در هر مرحله از زندگی خود، از بدو تولد تا درگذشت، از تبعیض و خشونت در رنجاند .برای این که زن به‌دنیا آمدن دیگر مانعی در زندگی نباشد، مبارزه به‌خاطر حقوق زنان باید فراتر از یک روز برود.

کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (
CEDAW) که در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ تصویب شد و مورد تأیید تقریباً همه‌ی کشورهای جهان قرار گرفت، وسیله ای جهان‌شمول در مبارزه علیه همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان است.

به لطف این کنوانسیون، مدافعان حقوق زنان به پیشرفتهایی در کشورهای‌شان دست یافته اند: افزایش نماینده‌گان زن در نهادهای سیاسی، برقراری حداقل سن ازدواج، دسترسی به برنامه‌ی تنظیم خانواده، الغای قوانین تبعیض‌آمیز و ممنوعیت مثله سازی اندام جنسی زنان.

تا پیروزی در این مبارزه راه درازی در پیش است. برای این که کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (
CEDAW) به اجرا درآید، هنوز فعالیت زیادی لازم است. بسیاری از کشورها شرط‌هایی برای این کنوانسیون قائل شده‌اند که امکان بهره‌مندی زنان از حقوق تعیین شده در آن را بر اساس سنت، دین یا فرهنگ ملی به خطر می‌اندازد. هیچ کشوری به‌طورِ کامل به تعهدات خود پایبند نیست. از این رو، زنان و دختران جوان هنوز باید با تبعیض‌های بسیاری دست و پنجه نرم کنند که به زندگی آنها در زمان حال و در آینده به‌طورِ جدی لطمه می‌زند.

بیایید با هم به این واقعیت که تولد به‌عنوان دختر مانع حساب می‌شود، پایان دهیم.

برای ادامه‌ی مبارزه به‌خاطر حقوق زنان بیش از یک روز:

بدون قیدوشرط از کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (
CEDAW) حمایت می‌کنم و خواهان به اجرا در آمدن آن در تمام کشورها هستم.
با امضای این فراخوان، به ما در مبارزه برای پیشبرد حقوق زنان در سراسر جهان کمک می‌کنید.

* برای امضای فراخوان به این آدرس بروید:
www.fidh.org